TOP

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stammis Edelsmid-Juwelier, gevestigd aan Plein 71 te (1861 JX) Bergen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58066497

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder;
1. Stammis Edelsmid-Juwelier: De besloten vennootschap Stammis Edelsmid-Juwelier op het Plein 71, tevens handelend onder de naam Klaas-Jan Stammis Edelsmid-Juwelier, gevestigd op Plein 71 te (1861 JX) Bergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58066497.
2. Consument: De natuurlijke persoon die zaken en/of diensten van Stammis Edelsmid-Juwelier afneemt en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3. Aanbod: Elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden zoals Stammis Edelsmid-Juwelier die op haar website, in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet.
4. Prijs: De prijs van de aangeboden zaak of dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
5. Giftvouchers: Cadeaubonnen, kortingscoupons en waarde cheques (hoe dan ook genaamd).
6. Verkoop op afstand: De (ver)koop of dienstverlening, waarbij  tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
7. Overeenkomst: Elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
8. Zichttermijn: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
9. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemen voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Stammis Edelsmid-Juwelier, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele voorwaarden van de consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Wanneer Stammis Edelsmid-Juwelier gedurende korte of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden toestaat, dan behoudt Stammis Edelsmid-Juwelier het recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden  te eisen. De consument kan nimmer enig recht ontlenen op grond van het feit dat Stammis Edelsmid onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Stammis Edelsmid-Juwelier behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn na het verstrijken van 4 weken vanaf het moment dat de consument van de wijziging in kennis is gesteld. Gedurende deze 4 weken heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen. In dien de consument de overeenkomst niet binnen deze termijn opzegt, dan word de consument geacht de nieuwe voorwaarden te hebben aanvaard en maken de gewijzigde voorwaarden deel uit van de tussen parijen gesloten overeenkomst.
5. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden of een andere overeenkomst met Stammis Edelsmid-Juwelier in strijd zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, komt de betreffende bepaling te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stammis Edelsmid-Juwelier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. Deze algemene voorwaarden zij ook van toepassing op alle overeenkomsten met Stammis Edelsmid-Juwelier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Stammis Edelsmid-Juwelier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele druk-, zet- en/of typefouten.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Stammis Edelsmid-Juwelier. Stammis Edelsmid-Juwelier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling door Stammis Edelsmid-Juwelier niet wordt geaccepteerd dan stelt Stammis Edelsmid-Juwelier de consument daarvan binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

1. Stammis Edelsmid-Juwelier behoudt zich het recht voor haar prijzen op ieder moment te wijzigen. Indien er een prijswijziging plaatsvindt die betrekking heeft op een met de consument gesloten overeenkomst dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij Stammis Edelsmid-Juwelier alsnog bereid is de overeenkomst na te komen tegen de oorspronkelijke prijs.
2. Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt Stammis Edelsmid-Juwelier zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijk) voorschriften noodzakelijk is.
3. De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
4. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van Stammis Edelsmid-Juwelier. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
5. Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de opengevallen rente en kosten en vervolgens op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente, zelfs al vermeldt de consument dat de voldoening betrekking heeft op een ander bedrag c.q. andere factuur.

Artikel 5. Incassokosten en verzuim

1. Indien de consument de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de consument zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.
2. De consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Stammis Edelsmid-Juwelier maakt ter verkrijging van voldoening -zowel in als buiten rechte- komen vanaf dat moment voor rekening van de consument. In dat geval is de consument een vergoeding verschuldigd  van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 37,00. Indien de werkelijk door Stammis Edelsmid-Juwelier gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
3. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de consument of in geval van toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de consument, wordt de overeenkomst met de consument ontbonden en zijn de vorderingen van Stammis Edelsmid-Juwelier op de consument en de verplichtingen van de consument jegens Stammis Edelsmid-Juwelier onmiddelijke opeisbaar.

Artikel 6. Levering

1. Indien de consument de afname van zijn/haar bestelling weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, sullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
2. Indien Stammis Edelsmid-Juwelier in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gegevens van de consument nodig heeft, vangt de levertijd aan nadat de consument alle benodigde gegevens aan Stammis Edelsmid-Juwelier ter beschikking heeft gesteld.
3. Stammis Edelsmid-Juwelier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Op voorraad zijnde producten worden door Stammis Edelsmid-Juwelier in principe binnen 7 dagen verstuurd. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijke) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Stammis Edelsmid-Juwelier de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Stammis Edelsmid-Juwelier deze betaling binnen 30 dagen terugstorten.
4. Indien Stammis Edelsmid-Juwelier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slecht indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Stammis Edelsmid-Juwelier zicht het recht voor de levering op te schorten.

Artikel 7. Giftvouchers

1. Cadeaubonnen aangeschaft of verkregen via de website van Stammis Edelsmid-Juwelier zijn onbeperkt geldig tenzij deze een vervaldatum vermelden.
2. Giftvouchers kunnen worden ingewisseld tegen alle producten op de website van Stammis Edelsmid-Juwelier (www.stammisedelsmid.nl)
3. Giftvouchers zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden geretourneerd of ingewisseld voor contanten.
4. Indien het totaalbedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de ingeleverde giftvoucher(s), dan wordt dit totaalbedrag van de waarde van de giftvoucher afgetrokken.
5. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de ingeleverde giftvoucher(s), dient het verschil door de consument te worden voldaan.
6. Indien de consument met (een) giftvoucher(s) gekochte producten retourneert of deze koop op afstand herroept, ontvangt de consument het retourbedrag in de vorm van een giftvoucher.
7. Giftvouchers aangekocht via de webshop van Stammis Edelsmid-Juwelier worden via de post verstuurd.
8. Stammis Edelsmid-Juwelier is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, vernietiging of onbevoegd gebruik van een giftvoucher.9. Promotiecodes kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van een giftvoucher, met uitzondering van codes voor gratis verzending.

Artikel 8. Zichttermijn en herroepingrecht

1. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dien de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Stammis Edelsmid-Juwelier. De consument is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
2. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief wanneer veertien dagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
3. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij de consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan we om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
4. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn- op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5. De consument kan zijn herroepingrecht uitsluitend inroepen door Stammis Edelsmid-Juwelier binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen haar voornemen.
6. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal Stammis Edelsmid-Juwelier het eventueel al door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen dertig dagen terugbetalen.
7. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indein de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van zijn herroepingrecht het geleverde binnen zeven werkdagen retour te zenden aan Stammis Edelsmid-Juwelier. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Stammis Edelsmid-Juwelier geleverde zaken blijven eigendom van Stammis Edelsmid-Juwelier tot op het moment dat de consument volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Stammis Edelsmid-Juwelier uit hoofde van enige met Stammis Edelsmid-Juwelier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. Het risico ter zake van de zaak gaat reeds op het moment van de aflevering op de consument over.
2. Indien de consument (mede) uit door Stammis Edelsmid-Juwelier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de consument die zaak slechts voor Stammis Edelsmid-Juwelier en houdt de consument de nieuw gevormde zaak voor Stammis Edelmsid-Juwelier totdat de consument alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Stammis Edelsmid-Juwelier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de consument alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
3. Rechten worden in voorkomend geval aan de consument steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de consument de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
4. Het is aan de consument niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Stammis Edelsmid-Juwlier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de consument Stammis Edelsmid-Juwelier hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
De consument dient als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met alle zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud van Stammis Edelsmid-Juwelier vallen.

Artikel 10. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stammis Edelsmid-Juwelier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stammis Edelsmid-Juwelier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stammis Edelsmid-Juwelier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Garantie

1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent.
2. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan door Stammis Edelsmid-Juwelier gestelde garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de consument, zal Stammis Edelsmid-Juwelier de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Stammis Edelsmid-Juwelier vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Stammis Edelsmid-Juwelier te retourneren en de eigendom daarover aan Stammis Edelsmid-Juwelier over te dragen.
3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van normale, te verwachten slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Stammis Edelsmid-Juwelier, consument of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
4. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Stammis Edelsmid-Juwelier niet aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade.
5. De door Stammis Edelsmid-Juwelier verleende garantie(periode) op producten en elektrische apparaten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant afgegeven garantie(periode) over het desbetreffende product c.q. elektrische apparaat.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Indien Stammis Edelsmid-Juwelier aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stammis Edelsmid-Juwelier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Stammis Edelsmid-Juwelier kunnen worden toegerekend.
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. Stammis Edelsmid-Juwelier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Stammis Edelsmid-Juwelier.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: sales@stammisedelsmid.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
3. Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
4. Geschillen tussen de consument en Stammis Edelsmid-Juwelier over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Stammis Edelsmid-Juwelier te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
5. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Stammis Edelsmid-Juwelier heeft voorgelegd.
6. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Stammis Edelsmid-Juwelier is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
7. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Stammis Edelsmid-Juwelier aan deze keuze gebonden. Wanneer Stammis Edelsmid-Juwelier dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Stammis Edelsmid-Juwelier de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Stammis Edelsmid-Juwelier gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
8. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op alle door Stammis Edelsmid-Juwelier gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Stammis Edelsmid-Juwelier, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Stammis Edelsmid-Juweliermet consument kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.